صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
سامانه مناقصه و مزایده
آرشیو اخبار
سامانه شهرسازی و کسب
پرداخت قبوض

تاریخچه شوراها و شرح وظایف آنها  

شوراهاي اسلامي در قانون اساسي

اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران ، اموركشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.از راه انتخابات ،انتخاب رئيس جمهور ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،اعضاي شوراهاونظاير اينها ،يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.

اصل هفتم:طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و«شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي ،شوراي استان ،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد ،طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

اصل يكصدم: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي،فرهنگي،آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم،با توجه به مقتضيات محلي،اداره امور هر روستا ،بخش،شهر،شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده،بخش،شهر،شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان وحدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهور ي اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد،قانون معين مي كند.

اصل يكصدويكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود.نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل يكصدودوم : شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود،طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل يكصدو سوم: استانداران ، فرمانداران  ، بخشداران  و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصدوپنجم : تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل يكصدوششم : انحلال شوراها- جز در صورت انحراف از وظايف قانوني- ممكن نيست.مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال ، حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.


طبقه بندي شرح وظايف شوراي اسلامي شهر

 

طبقه بندي ع
مومي وظايف

شرح وظيفه

سياستگذارري

قانون گذاري

برنامه ريزي و نظارت

انتخاب شهردار به مدت چهار سال ( انتصاب شهردار در شهرهاي با جمعيت بيشتر از 200000 نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهر ها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت       مي گيرد .)

- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي حوزه انتخابيه و تهيه طرح هاو پيشنهاد هاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

نظارت بر حسن اجراي مصوبه هاي شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت ، مخل جريان عادي اين امور نگردد .

- همكاري با مسئولان اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف بنا به درخواست آنان

- برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه هاي ذيربط

- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مركزهاي تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

- اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ارشادي ، تعاوني ها و نيز آمارگيري و تحقيقات ملي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط 

  امور سازماني ، تشكيلاتي و مالي

 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها 

  - تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري

امور فني و عمراني

- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تائيد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي  فقدان ارتباط و هماهنگي با سازمان هاي متولي شهر سازي به ويژه در حوزه تصميم گيري و سياست گذاري

-         تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي

-         وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسير هاي تاسيسات شهري

  - نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها ، ميدان ها و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر طبق مقررات موضوعه

امور خدماتي

  - نظارت بر امور بهداشت شهر

 - نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي و وضع و تدوين مقررات خاص براي اين اماكن

  - نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسائط حمل اموات

  - تصويب نام گذاري معابر ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آن ها

  - تصويب مقررات لازم با پيشنهاد شوراي شهر جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الحاق هر نوع نوشته و آگهي 

 -وضع  مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهر داري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه 

   - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با اداره ها و بنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره


 

آشنایی با شهر
ارتباط با شهردار
شورای اسلامی شهر
پرسنل شهرداری
یادواره شهدای کهریزسنگ
پیامهای شهروندی
آشنایی با مراکز فرهنگی شهر
دفترچه عوارض 1399شهرداری
فلوچارت فرایند گردش کار شهرداری کهریزسنگ


شهروند گرامی : استفاده درست از اموال عمومی ،خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است .
سخن روز:
   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری کهریزسنگ می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس